SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄRMDÖ NACKA

MYNDIGHETSGEMENSAMMA
TEAMET

Finansiering genom VärNa

Samordningsförbunden har både en unik konstruktion och uppgift. Bakgrunden till förbundens existens är att många människor som är långtidsarbetslösa och / eller långtidssjukskrivna har under hand hamnat i situationer där man behöver ha kontakt med flera myndigheter samtidigt. Det kan handla om arbetslöshet i kombination med ohälsa och ekonomisk utsatthet vilket då ofta innebär att såväl Arbetsfömedling som vård, försökringskassa och kommun blir inblandade. Tyvärr så ser vi att många av dessa människor upplever svårigheter i och mellan alla dessa kontakter inte minst då olika myndigheter har och tillämpar olika regelverk, vilka ibland dessutom krockar med varandra. 

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2004:1210) uppkom för att möjliggöra just samordning mellan de myndigheter som oftast berörs då människor saknar arbete och / eller är sjukskrivna något som sker genom att medlemmarna tillsammans bildar ett gemensamt förbund med gemensamma finansiella resurser. 

 

 

För att kunna söka finansiering från VärNa så behöver minst två av medlemmarna tillsammans identifiera ett område eller målgrupp kring vilket man ser brister i samverkan. Parterna är överens om bakgrund och orsak samt hur man vill försöka ta sig an en lösning kring problemet. De medel som Samordningsförbundet VärNa utlyser kan endast sökas av en förbundsmedlem. En insats eller ett projekt kan ha som mål att stödja personer vidare mot arbete och egen försörjning eller så kan man välja att fokusera på kompetens- och samverkanshöjande insatser hos medarbetare, chefer och förtroendevalda.

Oavsett vilken inriktning man har så är det viktigt att ta sig an en ansökan på ett metodiskt och inkluderande sätt. Även om idén föds hos en enskild person så behöver organisationen och tänkbara samverkansparter bjudas in redan i idéstadiet och delta i framtagandeprocessen – det är en avgörande faktor för insatsens kvalité och långsiktighet.

Kontakta alltid VärNa om du har en idé, vi hjälper dig att navigera rätt och spara tid!